Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

Amazin LêThị: Tự hào vận động viên LGBT người Úc gốc Việt đầu tiên được mời đến Nhà Trắng

Amazin LêThị: Tự hào vận động viên LGBT người Úc gốc Việt đầu tiên được mời đến Nhà Trắng
Công khai xu hướng tính dục ở một thế giới có sự thành kiến, bài xích giới tính và phân biệt chủng tộc là một việc rất khó có thể làm được, nhưng vận ...

Follow by Email