Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年5月10日星期五

Amazin LêThị: Tự hào vận động viên LGBT người Úc gốc Việt đầu tiên được mời đến Nhà Trắng

Amazin LêThị: Tự hào vận động viên LGBT người Úc gốc Việt đầu tiên được mời đến Nhà Trắng
Công khai xu hướng tính dục ở một thế giới có sự thành kiến, bài xích giới tính và phân biệt chủng tộc là một việc rất khó có thể làm được, nhưng vận ...