Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年4月25日星期四

Yến Nhi - Nữ vương cộng đồng LGBT và hành trình 10 năm tìm lại chính mình

Yến Nhi - Nữ vương cộng đồng LGBT và hành trình 10 năm tìm lại chính mình
- 10 năm trước tôi thích được trang điểm, được có mái tóc dài, được mặc váy áo xinh xắn. Và bây giờ 10 năm sau vẫn là tôi nhưng đã khác, tôi tự tin ...