Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

Thế giới lên án luật ném đá đến chết người ngoại tình, tình dục đồng giới ở Brunei

Thế giới lên án luật ném đá đến chết người ngoại tình, tình dục đồng giới ở Brunei
- Trong đó có những người thuộc nhóm LGBT đều được hưởng các quyền con người và quyền tự do cơ bản mà họ được mặc nhiên thừa nhận. Chúng ...

Follow by Email