Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年4月26日星期五

Thật như đùa: Thí sinh hoa hậu Philippines xoạc, lăn lộn trên sân khấu

Thật như đùa: Thí sinh hoa hậu Philippines xoạc, lăn lộn trên sân khấu
- Cuộc thi Ms Gay Universe Philippines được coi là một phần văn hóa đặc sắc của cộng đồng LGBT Philippines. Danh hiệu này cũng có thể được chọn ...