Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Sẽ ra sao nếu như bạn có anh chị em là LGBT?

Sẽ ra sao nếu như bạn có anh chị em là LGBT?
- Người chị sinh đôi vô cùng "thẳng" của tôi đã không nhận ra đó là biểu tưởng của người đồng tính và giới LGBT, cho nên tôi đã giải thích về lịch sử ...

Follow by Email