Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年4月11日星期四

Sao nhạc pop Dua Lipa ủng hộ việc tẩy chay về luật ném đá đến chết đối với người LGBT tại Brunei

Sao nhạc pop Dua Lipa ủng hộ việc tẩy chay về luật ném đá đến chết đối với người LGBT tại Brunei
- Trước làn sóng phản đối đạo luật này của Brunei đối với người LGBT, nữ ca sĩ Dua Lipa đã kêu gọi việc tẩy chay những người và các doanh nghiệp ...