Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年4月17日星期三

Phim đam mỹ thời “mở cửa”

Phim đam mỹ thời “mở cửa”
- Vì thế, những nhà làm phim Việt cần tìm hiểu kỹ càng và nhận thức đúng đắn về cộng đồng LGBT sao cho hình ảnh của họ trên màn hình điện ảnh ...