Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年4月11日星期四

Nhật Hà: 'Người yêu cũ từ chối khi biết tôi là người chuyển giới'

Nhật Hà: 'Người yêu cũ từ chối khi biết tôi là người chuyển giới'
- Lúc ấy, do cộng đồng LGBT chưa được nhiều người công nhận, Hà vẫn luôn hoài nghi về giới tính của bản thân. Đến năm 18 tuổi, Nhật Hà muốn ...