Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年4月17日星期三

Người LGBT: 'Bóng gió thì im đi, mắc mớ gì phải xôn xao?'

Người LGBT: 'Bóng gió thì im đi, mắc mớ gì phải xôn xao?'
- Tại sao cộng đồng LGBT lại tự hào? Có thật sự cứ sống tốt rồi xã hội sẽ chấp nhận mình? Và tại sao nhiều người không thuộc cộng đồng lại yêu cầu ...