Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Mỹ: Vì một sự cố giao thông, người phụ nữ chuyển giới bị đánh đập dã man bởi đám đông hung hãn

Mỹ: Vì một sự cố giao thông, người phụ nữ chuyển giới bị đánh đập dã man bởi đám đông hung hãn
- Đây không phải là tội ác chống LGBT đầu tiên ở Dallas. Những vụ bạo lực người LGBT nói chung và người chuyển giới nói riêng đang có nguy cơ gia ...

Follow by Email