Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

LGBT làm gì còn bị kỳ thị?

LGBT làm gì còn bị kỳ thị?
- Có nhiều người hiểu kỳ thị, phân biệt đối xử với LGBT phải rất nặng nề và nghĩ rằng chẳng còn nhiều nơi kỳ thị đến như vậy đâu. LGBT có thật sự là ...

Follow by Email