Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Kĩ năng sống: Khi nhìn thấy người đồng tính bị kì thị, phản ứng như thế nào là đúng?

Kĩ năng sống: Khi nhìn thấy người đồng tính bị kì thị, phản ứng như thế nào là đúng?
- với những người thuộc cộng đồng LGBT. Chương trình thông qua các tình huống, thử thách gay cấn, bất ngờ sẽ cung cấp cho khán giả những kiến ...

Follow by Email