Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年4月12日星期五

Kĩ năng sống: Khi nhìn thấy người đồng tính bị kì thị, phản ứng như thế nào là đúng?

Kĩ năng sống: Khi nhìn thấy người đồng tính bị kì thị, phản ứng như thế nào là đúng?
- với những người thuộc cộng đồng LGBT. Chương trình thông qua các tình huống, thử thách gay cấn, bất ngờ sẽ cung cấp cho khán giả những kiến ...