Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Cộng đồng LGBT đã đối phó với sự kỳ thị, phân biệt đối xử như thế nào?

Cộng đồng LGBT đã đối phó với sự kỳ thị, phân biệt đối xử như thế nào?
- Có thể những cách ứng xử này của nhiều người trong cộng đồng LGBT sẽ bị đánh giá là tiêu cực hoặc được đánh giá là tích cực. Tuy vậy khi chúng ...

Follow by Email