Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

Con trai đồng tính tự tử vì bị kì thị và đây là hành động bất ngờ của người mẹ

Con trai đồng tính tự tử vì bị kì thị và đây là hành động bất ngờ của người mẹ
- Sowa, người trước tháng 10 năm 2017, là hiệu trưởng tại một trường tiểu học ở Yorkshire, đã lập luận: "Trẻ em nên được dạy về LGBT ở các trường ...

Follow by Email