Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年4月9日星期二

Con người bỗng nhiên trở thành những kẻ ác được công nhận và thực hành cái ác của mình mà ...

Con người bỗng nhiên trở thành những kẻ ác được công nhận và thực hành cái ác của mình mà ...
- Là một quốc gia với đa số người dân theo Hồi giáo, không khó để phần nào hiểu được cư dân nơi này còn phân biệt đối xử với LGBT vì niềm tin của ...