Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年4月24日星期三

Chào anh Huỳnh Minh Thảo! Anh đã có những thông tin gì mới về việc thông qua luật chuyển đổi ...

Chào anh Huỳnh Minh Thảo! Anh đã có những thông tin gì mới về việc thông qua luật chuyển đổi ...
- Ngoài ra, cá nhân tôi nhận thấy từ phía cộng đồng LGBT nói chung cũng có sự thờ ơ với sự thúc đẩy cho luật này, họ vẫn còn xem đây chỉ là việc của ...