Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年4月19日星期五

Ca sĩ chuyển giới Kiều Trinh: 'Bố nhũn người, thả cây roi xuống rồi quay mặt đi và khóc khi nghe ...

Ca sĩ chuyển giới Kiều Trinh: 'Bố nhũn người, thả cây roi xuống rồi quay mặt đi và khóc khi nghe ...
- Nếu người LGBT công khai với gia đình thì không có cha mẹ nào bắt con phải ép kết hôn với người không có cảm xúc bởi hôn nhân ấy sẽ làm tổn ...