Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年4月12日星期五

Đã bao nhiêu lần âm nhạc của Taylor Swift cất cao vì tiếng nói cho cộng đồng LGBTQ?

Đã bao nhiêu lần âm nhạc của Taylor Swift cất cao vì tiếng nói cho cộng đồng LGBTQ?
- Ariana Grande, Demi Lovato… những nhân vật được mệnh danh là tượng đài của LGBT. Và nay, danh sách đó đã có thêm một cái tên khá đặc biệt, ...