Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年3月8日星期五

Vấn nạn bị bắt nạt tại trường học, học sinh LGBT nên và không nên làm gì?

Vấn nạn bị bắt nạt tại trường học, học sinh LGBT nên và không nên làm gì?
- Trường học có thể là thử thách đối với bất kì học sinh nào, nhưng nhiều người LGBT trẻ tuổi đang phải đối mặt với tình trạng bị bắt nạt và quấy rối ...