Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年3月5日星期二

Phim 'Bohemien Rhapsody' được ra rạp tại Trung Quốc nhưng phải cắt cảnh đồng tính

Phim 'Bohemien Rhapsody' được ra rạp tại Trung Quốc nhưng phải cắt cảnh đồng tính
- Và tất nhiên, là có điều kiện kèm theo vì Bohemian Rhapsody thuộc dòng phim LGBT (đồng tính, song tính & chuyển giới) vốn bị kiểm duyệt khá gắt ...