Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

Đỗ Nhật Hà trượt top 3 Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2019

Đỗ Nhật Hà trượt top 3 Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2019
- Cô tự tin trả lời: "Tôi tự hào đại diện cho cộng đồng LGBT và đất nước Việt Nam. Tham gia cuộc thi, tôi muốn lan toả nguồn cảm hứng tích cực đến ...

Follow by Email