WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562

Nhật Bản cần xóa bỏ yêu cầu giải phẫu để thay đổi giới tính trong hồ sơ công dân

Nhật Bản cần xóa bỏ yêu cầu giải phẫu để thay đổi giới tính trong hồ sơ công dân
- Áp lực phải hòa hợp buộc cộng đồng LGBT phải giấu đi giới tính thật ngay cả đối với gia đình họ, và người chuyển giới thường gặp trở ngai cao trong ...

Follow by Email