Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年3月1日星期五

Ngày này 8 năm trước, ca khúc biểu tượng dành cho cộng đồng LGBT làm rung chuyển Billboard ...

Ngày này 8 năm trước, ca khúc biểu tượng dành cho cộng đồng LGBT làm rung chuyển Billboard ...
- Ngày hôm nay là tròn 8 năm ngày ca khúc Born This Way của Lady Gaga ra mắt ở vị trí quán quân trên Billboard Hot 100. Đây là ca khúc được nhiều ...