Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Nam sinh Nghệ An gây ấn tượng với thiết kế kêu gọi bình đẳng giới

Nam sinh Nghệ An gây ấn tượng với thiết kế kêu gọi bình đẳng giới
- Bên cạnh vấn đề bình đẳng nam nữ trong xã hội thông qua biểu tượng thiên nga đen, em còn muốn bày tỏ sự ủng hộ đối với cộng đồng LGBT thông ...

Follow by Email