Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

Nam sinh 10X với mẫu thiết kế ủng hộ cộng đồng LGBT

Nam sinh 10X với mẫu thiết kế ủng hộ cộng đồng LGBT
- Bộ sưu tập của Thái Văn Minh Hiếu, nam sinh quê Nghệ An, với thông điệp kêu gọi bình đẳng giới đã gây ấn tượng mạnh tại cuộc thi Nhà thiết kế ...

Follow by Email