Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Mùa Hè rực rỡ với xu hướng hình xăm cầu vồng đa sắc màu

Mùa Hè rực rỡ với xu hướng hình xăm cầu vồng đa sắc màu
- Tuy có vẻ giống với biểu tượng lá cờ lục sắc của cộng đồng LGBT nhưng hai hình ảnh lại hoàn toàn khác nhau. Dải màu trên lá cờ LGBT thiếu đi màu ...

Follow by Email