Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年3月5日星期二

Là một người LGBT tôi hiểu những gì cha mẹ mình phải đối mặt

Là một người LGBT tôi hiểu những gì cha mẹ mình phải đối mặt
- Trước khi công khai là LGBT, tôi đã thấy cha mẹ mình lo lắng rất nhiều. Đó là những ngày mà họ phải nghĩ ngợi về tính cách và ăn mặc của tôi – một ...