WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562

Khi biết mình thuộc cộng đồng LGBT, tôi đã từng kì thị chính bản thân

Khi biết mình thuộc cộng đồng LGBT, tôi đã từng kì thị chính bản thân
- Ngày trước, khi kiến thức về LGBT chưa được lan tỏa, xã hội có cái nhìn rất khác về cộng đồng. Bởi vậy, khi tôi nhận ra mình là ai cũng là khi tôi kì thị ...

Follow by Email