Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年3月12日星期二

Khi biết mình thuộc cộng đồng LGBT, tôi đã từng kì thị chính bản thân

Khi biết mình thuộc cộng đồng LGBT, tôi đã từng kì thị chính bản thân
- Ngày trước, khi kiến thức về LGBT chưa được lan tỏa, xã hội có cái nhìn rất khác về cộng đồng. Bởi vậy, khi tôi nhận ra mình là ai cũng là khi tôi kì thị ...