Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Kết thúc 1 năm nhiệm kỳ, Hương Giang đã làm tròn trọng trách của một hoa hậu?

Kết thúc 1 năm nhiệm kỳ, Hương Giang đã làm tròn trọng trách của một hoa hậu?
- Đây là một talkshow dành cho cộng đồng LGBT và những người muốn tìm hiểu về cộng đồng LGBT. Là một Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế, Hương ...

Follow by Email