Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年3月8日星期五

Điều kiện hưởng lương hưu mới nhất năm 2019

Điều kiện hưởng lương hưu mới nhất năm 2019
- Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. - Đối với lực lượng quân nhân, công an nhân dân thì độ tuổi nghỉ hưu được giảm xuống so ...