Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

Điều kiện hưởng lương hưu mới nhất năm 2019

Điều kiện hưởng lương hưu mới nhất năm 2019
- Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. - Đối với lực lượng quân nhân, công an nhân dân thì độ tuổi nghỉ hưu được giảm xuống so ...

Follow by Email