Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年3月13日星期三

Hương Giang vừa trao vương miện cho Hoa hậu chuyển giới Mỹ

Hương Giang vừa trao vương miện cho Hoa hậu chuyển giới Mỹ
- Chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ giành được một số ghế và đại diện cho cộng đồng LGBT trong nước. Và có lẽ lần tới, ngay cả một người chuyển giới ...