Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Đẹp tựa nữ thần, Hương Giang vẫn tự nhận may mắn khi không thi Miss International Queen năm ...

Đẹp tựa nữ thần, Hương Giang vẫn tự nhận may mắn khi không thi Miss International Queen năm ...
- Trong suốt một năm qua, kể từ khi đăng quang, Hương Giang đã trở thành đại diện hình ảnh và đóng góp tích cực cho cộng đồng LGBT Việt Nam.

Follow by Email