Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年3月7日星期四

Đẹp tựa nữ thần, hoa hậu Hương Giang vẫn thú nhận: 'May quá, tôi không thi MIQ năm nay'?

Đẹp tựa nữ thần, hoa hậu Hương Giang vẫn thú nhận: 'May quá, tôi không thi MIQ năm nay'?
- giới Quốc tế, Hương Giang chia sẻ cô có tiếng nói mạnh mẽ hơn, có sự ảnh hưởng và đóng góp tích cực đến cộng đồng LGBT tại Việt Nam.