Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年3月12日星期二

Chuyện tình đồng tính lãng mạn của 2 chàng trai tỏ tình ở Đà Lạt, dắt nhau về ra mắt và nhận được ...

Chuyện tình đồng tính lãng mạn của 2 chàng trai tỏ tình ở Đà Lạt, dắt nhau về ra mắt và nhận được ...
- chàng trai hơn cậu 7 tuổi, trên một nhóm kín dành cho cộng đồng LGBT. Từ những khó khăn đầu đời khi nhận ra bản ngã giới tính, những kỷ ...