Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年3月29日星期五

Brunei: Thông qua điều luật mới cho phép ném đá người LGBT

Brunei: Thông qua điều luật mới cho phép ném đá người LGBT
- Thông tin về luật chống LGBT vào tháng tới tại Brunei, mà những người hoạt động liên quan đến đồng tính có thể bị đánh đòn hoặc ném đá.