Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

Brunei: Thông qua điều luật mới cho phép ném đá người LGBT

Brunei: Thông qua điều luật mới cho phép ném đá người LGBT
- Thông tin về luật chống LGBT vào tháng tới tại Brunei, mà những người hoạt động liên quan đến đồng tính có thể bị đánh đòn hoặc ném đá.

Follow by Email