WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562

Bộ trưởng Du lịch Malaysia gây tranh cãi vì phát ngôn về người đồng tính

Bộ trưởng Du lịch Malaysia gây tranh cãi vì phát ngôn về người đồng tính
- Tuy nhiên, Kepita nhấn mạnh Malaysia là một quốc gia có chủ quyền, có quan điểm riêng đối với nhiều vấn đề gồm cả cộng đồng LGBT và Israel.

Follow by Email