Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年3月21日星期四

Bộ ảnh gây sốc của nam diễn viên Hàn Quốc đầu tiên công khai đồng tính

Bộ ảnh gây sốc của nam diễn viên Hàn Quốc đầu tiên công khai đồng tính
- cảm và mang tính tiên phong trong bối cảnh xứ sở kim vẫn là một quốc gia khắt khe đối với chủ đề người LGBT (đồng tính, song tính & chuyển giới).