Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年3月27日星期三

Đây là 6 cảnh bị cắt của 'Bohemian Rhapsody' khi chiếu tại Trung Quốc

Đây là 6 cảnh bị cắt của 'Bohemian Rhapsody' khi chiếu tại Trung Quốc
- Do đó, nhiều người cho rằng đây là một chiến thắng dành cho cộng đồng LGBT tại đây nếu xét đến số lượng phim Hollywood được cấp phép chiếu ở ...