Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年3月20日星期三

56% người dùng Grindr tin có thể tìm được bạn đời trên ứng dụng này

56% người dùng Grindr tin có thể tìm được bạn đời trên ứng dụng này
- chỉ dành cho những người có nhu cầu quan hệ tình dục từ lâu đã được chấp nhận rộng rãi trong cộng đồng LGBT. Tuy nhiên, không phải ai cũng ...