Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

3 mỹ nhân đại diện Indonesia tại các cuộc thi nhan sắc quốc tế 2019

3 mỹ nhân đại diện Indonesia tại các cuộc thi nhan sắc quốc tế 2019
- viện Công nghệ Bandung trở thành một doanh nhân trẻ, Cô cũng hoạt động tích cực trong các dự án bảo vệ trẻ em nhiễm HIV/AIDS ở địa phương.

Follow by Email