Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年3月21日星期四

12 nhân vật quen thuộc trong hoạt hình Disney có thể là đồng tính

12 nhân vật quen thuộc trong hoạt hình Disney có thể là đồng tính
- Từ trang phục có chút làm màu đến thái độ vui nhộn, thần đèn chắc hẳn đại diện cho người đồng tính trong cộng đồng LGBT, và chúng ta đều yêu ...