Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

10 bộ phim đồng tính hay nhất mà bạn không nên bỏ qua

10 bộ phim đồng tính hay nhất mà bạn không nên bỏ qua
- Nhưng không giống như hầu hết các bộ phim truyền hình tuổi teen và hài hước khác, bộ phim LGBT này tập trung vào hai nhân vật chính và tình bạn ...

Follow by Email