WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

Victoria Beckham thuê Spice Girls phiên bản LGBT biểu diễn

Victoria Beckham thuê Spice Girls phiên bản LGBT biểu diễn
- Bà Beck thuê một nhóm nhạc LGBT hóa trang thành Spice Girls để biểu diễn ... Để phục vụ cho buổi tiệc, bà Beck đã mời nhóm nhạc LGBT mang tên ...

Follow by Email