WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

Ứng viên Thủ tướng chuyển giới đầu tiên tại Thái Lan: "Chúng ta bình đẳng"

Ứng viên Thủ tướng chuyển giới đầu tiên tại Thái Lan: "Chúng ta bình đẳng"
- Những chủ trương vận động của đảng Mahachon bao gồm hợp pháp hóa mại dâm và tìm kiếm công bằng cho cộng đồng LGBT (gồm người đồng ...

Follow by Email