WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

Thụy Sĩ nỗ lực cải thiện bình đẳng hôn nhân dành cho cộng đồng LGBT

Thụy Sĩ nỗ lực cải thiện bình đẳng hôn nhân dành cho cộng đồng LGBT
- Thụy Sĩ tạo ra một dự thảo luật bình đẳng hôn nhân, trong đó vấn đề về cộng đồng LGBT được nhấn mạnh nhằm cải thiện chất lượng xã hội, đảm bảo ...

Follow by Email