Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

Thực hiện quyền con người đối với nước và vệ sinh quan trọng cho sự phát triển của con người

Thực hiện quyền con người đối với nước và vệ sinh quan trọng cho sự phát triển của con người
- Những người này bao gồm trẻ mồ côi, người nhiễm HIV/AIDS, các hộ gia đình do phụ nữ gánh vác, phụ nữ và trẻ em gái ở vùng nông thôn và những ...

Follow by Email