Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2019

Thông điệp của Tổng thống Trump giữa lúc chính trường Mỹ chia rẽ

Thông điệp của Tổng thống Trump giữa lúc chính trường Mỹ chia rẽ
- Đề cập vấn đề chăm sóc sức khỏe, người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh cuộc chiến chống HIV/AIDS, theo đó ông kêu gọi hai phe Dân chủ và ...

Follow by Email