Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2019年2月7日星期四

Thông điệp của Tổng thống Trump giữa lúc chính trường Mỹ chia rẽ

Thông điệp của Tổng thống Trump giữa lúc chính trường Mỹ chia rẽ
- Đề cập vấn đề chăm sóc sức khỏe, người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh cuộc chiến chống HIV/AIDS, theo đó ông kêu gọi hai phe Dân chủ và ...