Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2019

Thời gian vừa qua, ngoài vai ngắn trong bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” và vai diễn thường ...

Thời gian vừa qua, ngoài vai ngắn trong bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” và vai diễn thường ...
- Vai Cô Đẩu của anh nhiều năm bị ấn định với hình tượng gay đến mức như năm ngoái đã gây bão tranh luận với cộng đồng LGBT, năm nay anh có ...

Follow by Email