Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2019

Sướng như ê-kíp Hương Giang: Được hoa hậu quốc tế đặt may áo dài chụp hẳn bộ ảnh Xuân

Sướng như ê-kíp Hương Giang: Được hoa hậu quốc tế đặt may áo dài chụp hẳn bộ ảnh Xuân
- Những người bạn xuất hiện bên “nữ hoàng LGBT” chính là 5 thành viên trong ê-kíp hỗ trợ cô nàng trong thời gian qua. Hương Giang cũng nhiều lần ...

Follow by Email