Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2019

Khoảnh khắc xúc động: Cộng đồng LGBT bật khóc khi BLACKPINK cầm cờ lục sắc, ủng hộ quyền ...

Khoảnh khắc xúc động: Cộng đồng LGBT bật khóc khi BLACKPINK cầm cờ lục sắc, ủng hộ quyền ...
- Chẳng những cháy hết mình trong đêm diễn hành động của các thành viên BLACKPINK còn khiến cộng đồng LGBT vỡ òa như nhận được một sự ...

Follow by Email